DOKUMENTA

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА ПОСРЕДНИКА У ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Општим условима пословања уређује се пословни однос између „Агата некретнина“ као посредника у промету и закупу непокретности и налогодавца (физичког или правног лица).

Закључењем уговора о посредовању, односно прихватaњем ових услова налогодавац потврђује да је упознат и сагласан са одредбама Општих услова пословања посредника у промету непокретности.

Посредовање се врши на основу Уговора о посредовању који закључују налогодавац и посредник.

Налогодавац може имати закључене Уговоре о посредовању са више посредника истовремено, осим у случају ексклузивног посредовања.

Купац или закупац у својству налогодавца је обавезан да посреднички накнаду  исплати посреднику који му је први омогућио разгледање предметне непокретности, односно који га је први упознао са предметном непокретношћу. У случају да је налогодавац (купац или закупац) разгледао предметну непокретност, посредством другог посредника или сам, пре него што му је посредник исту показао, обавезан је да о том упозна посредника, а у случају да то не учини, сматраће се да је непокретност први пут разгледао посредством посредника „Агата некретнине“.

Купац или закупац у својству налогодавца је обавезан да непосредно пре разгледања непокретности потпише посреднику Споразум о обављеном гледању непокретности.

У случају да купац или закупац одбије да потпише Споразум о обављеном гледању из претходног става, посредник није обавезан да му предметну непокретност покаже. У случају да је Посредник показао предметну непокретност купцу или закупцу и поред одбијања да потпише Споразум о обављеном гледању, па купац или закупац или са њим повезана лица, закључи Уговор о промету или закупу предметне непокретности, чињеница да је купца/закупца у везу са продавцем или закуподавцем довео посредник ће се доказивати другим доказним средствима – сведоцима, писаном или електронском документацијом, смс порукама и слично.

Продавац или закуподавац у својству налогодавца је обавезан да посредничку накнаду исплати посреднику који га је први довео у везу са потенцијалним купцем или закупцем. У случају да посредник доведе у везу са налогодавцем (продавцем или закуподавцем) лице које је већ разгледало предметну непокретност,  обавезан је да о том упозна посредника, а у случају да то не учини, сматраће се да је налогодавац са потенцијалним купцем или закупцем, први пут доведен у везу посредством посредника „Агата некретнине“.

Посредник има право да, уз сагласност налогодавца са којим је закључен Уговор о посредовању, фотографише и направи видео запис непокретности. Фотографије и видео запис посредник може користити искључиво у сврху маркетиншке презентације предметне непокретности. 

Посредник има право да, у писаној односно електронској форми, закључи Уговор о потпосредовању, којим ће у целини или делимично, пренети своја права и обавезе из Уговора о посредовању  на другог посредника, ако се налогодавац са овим изричито сагласио у Уговору о посредовању. Посредник је дужан да копију Уговора о потпосредовању преда налогодавцу у року од пет дана од дана закључења Уговора о потпосредовању.

Посредник има право да за извршене услуге испостави рачун налогодавцу, у складу са закљученим Уговором о посредовању или Уговором о потпосредовању, као и овим Општим условима пословања.

Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовању, да у уговореном року неће лично отуђити непокретност која је предмет Уговора о посредовању, нити ће ангажовати другог посредника за посредовање у вези њеног промета.

Ако за време важења клаузуле о ексклузивном посредовању налогодавац закључи правни посао у вези са предметном непокретношћу, за који је посредовао други посредник или лично, без посредовања било ког посредника, дужан је да посреднику са којим је уговорио ексклузивно посредовање на име накнаде штете исплати износ уговорене посредничке накнаде.

Посредник је дужан да у Уговору о посредовању посебно упозори налогодавца на значење и правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању.

– да закључи уговор о посредовању са налогодавцем у писаном облику;

– да настоји да нађе и доведе у везу са налогодавцем лице ради закључења правног посла;

 – да налогодавцу да објективно мишљење о цени непокретности или износу закупнине непокретности у складу са њеним карактеристикама, приликама на тржишту, као и другим релевантним околностима;

 – да изврши увид у исправе којима се доказује право својине или друго стварно право на непокретности чији промет, односно закуп, је предмет посредовања и да упозори налогодавца нарочито на могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности, уписана права односно терете на предметној непокретности, постојање права прече куповине и ограничење у правном промету у складу са посебним прописима;

– да обави потребне радње у циљу представљања (презентације) непокретности на тржишту, да постави оглас у вези са прометом, односно закупом непокретности, на одговарајући начин и да изврши све друге радње договорене уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију, а за шта има право на посебне, унапред исказане трошкове;

– да омогући преглед непокретности; – да чува податке о личности налогодавца, а по писаном налогу налогодавца да чува као пословну тајну податке о непокретности, у вези са чијим прометом, односно закупом посредује, или у вези са том непокретности, или у послу за који посредује;

 – да обавести налогодавца о свим околностима значајним за предметни посао које су му познате; – да посредује у преговорима и настоји да дође до закључења уговора;

– да присуствује  приликом израде, закључења и овере Предуговора/Уговора о купопродаји непокретности и остале потребне документације;

– да присуствује примопредаји непокретности;

Сматра се да је посредник омогућио налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) о преговарању за закључење правног посла, ако је налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је: 

– непосредно одвео, или упутио налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности;

– организовао сусрет између налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла;

 – налогодавцу саопштио име, број телефона, телефакса, или електронске адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.

– да обавести посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања, – да посреднику да на увид оригиналне исправе које доказују његово право на непокретности која је предмет промета, односно да упозори посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности; – да осигура посреднику и лицу заинтересованом за закључење правног посла разгледање непокретности, на договорени начин и у договорено време;

– да обавести посредника о свим битним подацима о непокретности, што посебно укључује тачне податке о цени, структури и др; – да исплати посреднику уговорену посредничку накнаду, и ако је то посебно уговорено, да надокнади посреднику друге трошкове настале током посредовања;

 – да обавести посредника писаним путем о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези са правима на непокретности, роковима и ценом, а све у року од три дана од настале промене;

– да одмах обавести посредника да је лице које је преко посредника гледало непокретност показало интересовање да без посрединка закључи предуговор/уговор о купопродаји непокретности, закупу непокретности, или обави неки други правни посао који је последица рада посредника;

– да исплати посреднику уговорену посредничку накнаду у целокупном износу уговореном у Уговору о посредовању и у случају када је друга страна или повезано лице друге стране такође налогодавац посредника.

Посредник стиче право на посредничку накнаду закључењем или овером предуговора/уговора о купопродаји непокретности за коју је посредник посредовао, а најкасније у року од петнаест дана од дана целокупне исплате купопродајне  цене непокретности за коју је посредник посредовао.

Посредник не може да захтева делимично плаћање посредничке провизије унапред, односно пре закључења предуговра односно уговора за који је посредовао, све у складу са претходним ставом. 

Износ посредничке накнаде, односно начин одређивања износа посредничке накнаде, као и врста и висина трошкова за додатне услуге посредника, утврђени су Ценовником посредничких услуга који је саставни део ових Општих услова пословања.

Посредник може да уговори право на накнаду додатних трошкова нужних за извршење налога, без обзира на успех посредовања, и затражи да му се унапред плате средства за одређене издатке, ако је то изричито наведено у уговору о посредовању.

Посредник има право на посредничку накнаду ако брачни, односно ванбрачни друг, потомак, родитељ или било које друго повезано лице, са којом је посредник довео у везу налогодавца, закључи посредовани правни посао.

Ако након престанка важења уговора о посредовању, на основу отказа налогодавца, а у року не дужем од месец дана од дана престанка важења уговора, налогодавац закључи правни посао који је непосредна последица посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да посреднику плати уговорену посредничку накнаду у целини, осим ако је уговором о посредовању другачије уговорено.

Ако под условом и у року из претходног става, налогадавац закључи правни посао који је у значајној мери резултат посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да плати посреднику сразмерну посредничку накнаду, осим ако је уговором о посредовању другачије уговорено.

Посредник, односно потпосредник нема право на накнаду за посредовање ако са налогодавцем у своје име, као уговорна страна, закључи уговор које је предмет посредовања, односно ако такав уговор са налогодавцем закључи лице које за посредника, односно за потпосрединка обавља послове посредовања.

Трошкове прибављања потребне документације којом се доказује својина на предметног непокретности (Извод из катастра и слично), а која је потребна за промет предметне непокретности сноси налогодавац, ако није другачије уговорено у Уговору о посредовању.

Посредник није обавезан да врати исплаћену посредничку накнаду (у случају раскида Уговора, Предуговора, одустајања једне од уговорних страна и сл.), осим ако Уговором о посредовању није другачије уговорено.

Посредник у обављању посредовања, односно других радњи у вези са послом који је предмет посредовања, мора поступати са пажњом доброг привредника.

Посредник одговара налогодавцу у складу са Законом, за штету која је настала услед неиспуњења уговорних обавеза преузетих Уговором о посредовању и наведеним у овим Општим условима пословања од стране посредника.

Посредник не сноси одговорност за извршење обавеза било које од уговорних страна у промету, које су међусобно преузеле у закљученом предуговору/уговору о купопродаји непокретности.

Посредник не одговара за квалитет непокретности која је предмет промета, нити за скривене мане (осим у случају да му је продавац у писаној форми саопштио да непокретност има скривену ману, а он ту информацију прикрио од купца).

На односе између налогодавца и посредника који нису уређени овим Општим условима пословања, а нису уговорени уговором о посредовању, примењују се одредбе Закона који регулишу ову област и Закона о облигационим односима.

Ценовник посредничких провизија за обављено посредовање приликом купопродаје, замене и изнајмљивања некретнина:

КУПОПРОДАЈА
(провизија се наплаћује у процентима од укупног постигнутог износа купопродајне цене).

Продаја (провизија за посредовање приликом продаје некретнине, наплаћује се од продавца)

  • 2% уговорене цене или 700€ за вредност непокретности испод 35.000€.

Куповина (провизија за посредовање приликом куповине некретнине, наплаћује се од купца)

  • 2% уговорене цене или 700€ за вредност непокретности испод 35.000€.

Замена (провизија се наплаћује од сваке стране у замени)

  • 2% вредности веће непокретности + 1% вредности мање непокретности или 700€ за вредност непокретности испод 35.000€.

ЗАКУП (провизија се наплаћује једнократно у процентима од укупног постигнутог износа месечне закупнине за постигнуту реализацију).

Закуподавац (провизија за посредовање приликом издавања у закуп, наплаћује се од закуподавца):

  • 50% месечне закупнине минимално а не мање од 100€
  • 75% месечне закупнине за закуп трајања од 12 – 59 месеци
  • 100% месечне закупнине минимално за закуп трајања 60 месеци и више.

Закупац (провизија за посредовање приликом узимања у закуп, наплаћује се од закупца):

  • 50% месечне закупнине минимално а не мање од 100€
  • 75% месечне закупнине за закуп трајања од 12 – 59 месеци
  • 100% месечне закупнине минимално за закуп трајања 60 месеци и више.

Накнада која се обрачунава у процентима у односу на уговорну цену предметне непокретности изражену у еврима или другој страној валути, плаћа се у динарској противвредности по продајном курсу важећем на дан плаћања.